ทดสอบกรอกชื่อนามสกุล:
ธนาคารสกิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์